GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ BİLGİLENDİRME METNİ

Galatasaray Spor Kulübü Derneği (“Dernek”) olarak, sizlerin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın kapalılığı olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması gayesiyle, ferdî datalarla ilgili düzenlenen “6698 sayılı Ferdî Dataların Korunması Kanunu” konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Emelimiz; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, ferdî datalarınızın alınma formları, işlenme maksatları, hukuksal nedenleri ve haklarınız mevzularında sizi en şeffaf biçimde bilgilendirmektir.

6698 sayılı Ferdî Dataların Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Derneğimiz tarafından, sportif faaliyetlerimizden faydalanan bireyler ve üyeler dahil, Derneğimiz ile bağlantılı tüm şahıslara ilişkin datalar Kanuna uygun olarak aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sonlar çerçevesinde kaydedilebilecek, depolanabilecek, koruma edilebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek gayesiyle güncellenebilecek, değiştirilebilecek, yine düzenlenebilecek, mevzuatın müsaade verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü şahıslara açıklanabilecek, devredilebilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek, anonim hale getirilebilecek ve kanunda sayılan öteki biçimlerde işlenebilecektir.

 I. Şahsî Bilgilerinizin Hangi Hedefle İşleneceği 
Şahsî datalarınız, Derneğimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan faaliyet ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş ünitelerimiz tarafından yapılması, Derneğimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan faaliyet, hizmet ve eserlerin sizlerin beğeni, faydalanma formu ve gereksinimlerine nazaran özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Dernekler Kanunu ve sair mevzuata uygun olarak gerçekleştirilecek olan süreçlerin aktivasyonunun sağlanması, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğü ile tanımlanan maksatlar doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi, üyelik, davetiye ve etkinliklerden yararlanma üzere imkanların sağlaması ve sizlerin kullanımına sunulması için gerekli her türlü sürecin yerine getirilmesi, Derneğimizin, Topluluk Şirketlerimizin ve Derneğimizle türel bağ içerisinde olan şahısların tüzel ve ticari güvenliğinin temini (Derneğimiz tarafından yürütülen irtibata yönelik idari operasyonlar, Derneğe ilişkin lokasyonların, fizikî güvenliğini ve kontrolünü sağlamak, Derneğimiz ve Topluluk Şirketlerimizin hizmetlerinden faydalanan şahısları değerlendirme/şikayet idaresi süreçleri, prestij araştırma süreçleri, aktiflik idaresi, tüzel ahenk süreci, kontrol, mali işler v.b.), Derneğimizin emel ve faaliyetlerinin belirlenmesi, uygulanması ve Derneğimizin insan kaynakları siyasetlerinin yürütülmesinin temini emelleriyle KVK Kanunu’nun 5. ve 6. unsurlarında belirtilen ferdî data sürece kuralları ve emelleri dahilinde işlenebilmektedir.

II. Kişisel Datalarınızın Kimlere ve Hangi Maksatlarla Aktarılabileceği
Ferdî datalarınız, Derneğimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan faaliyet ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş ünitelerimiz tarafından yapılması, Derneğimiz ve Topluluk Şirketlerimiz  tarafından sunulan faaliyet ve hizmetlerin sizlerin beğeni, faydalanma biçimi ve gereksinimlerine nazaran özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Dernekler Kanunu ve sair mevzuata uygun olarak gerçekleştirilecek olan süreçlerin aktivasyonunun sağlanması, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğü ile tanımlanan maksatlar doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi, üyelik, davetiye ve etkinliklerden yararlanma üzere imkanların sağlaması ve sizlerin kullanımına sunulması için gerekli her türlü sürecin yerine getirilmesi, Derneğimizin, Topluluk Şirketlerimizin ve Derneğimizle türel bağ içerisinde olan bireylerin hukuksal ve ticari güvenliğinin temini (Derneğimiz tarafından yürütülen bağlantıya yönelik idari operasyonlar, Derneğe ilişkin lokasyonların, fizikî güvenliğini ve kontrolünü sağlamak, Derneğimiz ve Topluluk Şirketlerimizin hizmetlerinden faydalanan şahısları değerlendirme/şikayet idaresi süreçleri, prestij araştırma süreçleri, aktiflik idaresi, türel ahenk süreci, kontrol, mali işler v.b.), Derneğimizin emel ve faaliyetlerinin belirlenmesi, uygulanması ve Derneğimizin insan kaynakları siyasetlerinin yürütülmesinin temini hedefleriyle; Derneğimize, Topluluk Şirketlerimize, Dernek yetkililerine, üyelerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel bireylere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. unsurlarında belirtilen ferdî bilgi sürece kuralları ve hedefleri çerçevesinde aktarılabilecektir.

III. Kişisel Data Toplamanın Usulü ve Tüzel Sebebi
Ferdî bilgileriniz, her türlü kelamlı, yazılı ya da elektronik ortamda, üstte yer verilen maksatlar doğrultusunda Derneğimiz tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Derneğimizin mukavele ve maddeden doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve yanlışsız bir halde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu tüzel sebeple toplanan ferdî datalarınız KVK Kanunu’nun 5. ve 6. unsurlarında belirtilen ferdî data sürece kaideleri ve emelleri kapsamında bu metnin I. ve II. numaralı unsurlarında belirtilen gayelerle da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Ferdî bilgileriniz, Derneğimiz tarafından sağlanan hizmet ile Derneğimizin hizmet ve faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan formüllerle, Derneğimiz üniteleri ve ofisler, Topluluk Şirketlerimiz, davet merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile Derneğimiz faaliyetlerinin tamamlayıcısı yahut uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, mutabakatlı kuruluşlar ve takviye hizmeti kuruluşları, internet sitesi, toplumsal medya mecraları, taşınabilir uygulamalar ve gibisi vasıtalarla kelamlı, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şahsî bilgileriniz, Derneğimizin ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu faaliyet ve hizmetlerden yararlandığınız surece oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Ayrıyeten, Derneğimizin yahut Topluluk Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak emeliyle davet merkezlerimizi yahut internet sayfamızı kullandığınızda, Derneğimizi yahut Topluluk Şirketlerimizi yahut internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Derneğimizin yahut Topluluk Şirketlerimizin düzenlediği tertiplere katıldığınızda ferdî bilgileriniz işlenebilecektir.

IV. Kişisel Data Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Unsurunda Sayılan Hakları

Ferdî data sahipleri;
• Şahsî bilgilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Şahsî bilgileri işlenmişse buna ait bilgi talep etme,
• Şahsî bilgilerinin işlenme maksadını ve bunların emeline uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde yahut yurt dışında ferdî datalarının aktarıldığı üçüncü şahısları bilme,
• Ferdî datalarının eksik yahut yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan sürecin ferdî datalarının aktarıldığı üçüncü bireylere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili öbür kanun kararlarına uygun olarak işlenmiş olmasına karşın, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ferdî datalarının silinmesini yahut yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan sürecin ferdî datalarının aktarıldığı üçüncü bireylere bildirilmesini isteme,
• İşlenen dataların münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla tahlil edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Şahsî bilgilerinin kanuna alışılmamış olarak işlenmesi sebebiyle ziyana uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Üstte belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. unsurunda belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi  GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ VE TOPLULUK ŞİRKETLERİ BİLGİ SAHİBİ MÜRACAAT FORMU’NU doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Türk Telekom Stadyumu, Huzur Mahallesi,34485 Seyrantepe/İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici dokümanlar ile şahsen elden iletebilir, noter kanalıyla, iadeli taahhütlü mektupla yahut KVK Kanunu’nda belirtilen öteki formüller ile gönderebilir yahut ilgili formu  [email protected] adresine inançlı elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Derneğimiz tarafından talebin niteliğine nazaran, talebiniz en kısa müddette ve en geç otuz gün içinde fiyatsız olarak sonuçlandırılacaktır. Lakin KVK Kurumu tarafından yayınlanan “Data Sorumlusuna Müracaat Yöntem ve Asılları Hakkında Tebliği’nin” 7. Hususu uyarınca, ilgili kişinin başvuruna yazılı olarak yanıt verilecekse, 10 (on) sayfaya kadar fiyat alınmayacak olup, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası süreç fiyatı alınabilecektir. Şayet müracaata verilecek karşılığın, CD, flash bellek üzere bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Derneğimiz tarafından talep edilebilecek fiyat, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Ferdî datalarını Derneğimiz ile paylaşanlar, bu bilgilerin gerçek olmasının ve yeni bir halde koruma edilmesinin, hem 6698 Sayılı Şahsî Dataların Korunması Kanunu manasında şahsî dataları üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili öteki mevzuat açısından kıymetli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların büsbütün kendilerine ilişkin olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.

Paylaşmış olduğunuz şahsî datalarınız ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri [email protected] adresine bildirebilirsiniz. 

*Topluluk Şirketlerimiz şunlardır:

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi,

Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik Anonim Şirketi,

Galatasaray Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi,

Galatasaray Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme Tic. Anonim Şirketi,

Galatasaray Emlak Geliştirme Anonim Şirketi,

Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi