Kira düzenlemesi Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’nin 4. hususunda “Konut kiraları bakımından bu unsurun yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri ortasında yenilenen kira periyotlarında uygulanacak kira bedeline ait mutabakatlar, bir evvelki kira yılına ilişkin kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek şartıyla geçerlidir.” denildi.

11 HAZİRAN 2022 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YER ALAN KARARLARI

MADDE 1- 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 16 ncı unsuruna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Avukatlık stajına fiilen mani olmamak koşuluyla rastgele bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına mahzur değildir. İsimli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının takım yahut durumlarında vazife yapanlar da vazifeleri sırasında avukatlık stajı yapabilir. İlgili ünitelerce stajın yapılması konusunda gereken kolaylık sağlanır. Bu fıkraya ait yöntem ve temeller Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte düzenlenir.”

MADDE 2- 1136 sayılı Kanunun 177 nci unsurunun ikinci fıkrası aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“Birden fazla baronun bulunduğu vilayetlerde her bir baro tarafından isimli yardım ofisi oluşturulur. Yargı mercilerinin talebi üzerine yapılacak görevlendirmeler, Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulan elektronik bilişim sistemi üzerinden o vilayetteki avukatlar ortasında eşitlik gözetilerek yapılır.”

MADDE 3- 1136 sayılı Kanunun 180 inci unsurunun dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Paraların barolar ortasındaki dağıtımında puanlama temel alınır. Her baroya öncelikle beş temel puan verilir. Verilen temel puana, her elli üye avukat için bir puan, ayrıyeten vilayet nüfusu temel alınarak her beş bin nüfus için bir puan eklenir. Birden fazla baronun bulunduğu vilayetlerde, her beş bin nüfus için tespit edilecek toplam puanın yüzde kırkı o vilayette bulunan barolar ortasında eşit olarak, kalanı ise o vilayette levhaya kayıtlı toplam avukat sayısına bölündükten sonra elde edilen sayının her baronun üye sayısına çarpımı sonucu elde edilecek puana nazaran dağıtılır.”

MADDE 4- 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa aşağıdaki süreksiz husus eklenmiştir.

“GEÇİCİ UNSUR 1- Konut kiraları bakımından bu unsurun yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri ortasında yenilenen kira periyotlarında uygulanacak kira bedeline ait muahedeler, bir evvelki kira yılına ilişkin kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek şartıyla geçerlidir. Bir evvelki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara nazaran değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun müddetli kira mukavelelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek halde yapılan mukaveleler, fazla ölçü istikametinden geçersizdir. Bu fıkra kararı, 344 üncü hususun ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.”

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Kanun kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

KAYNAK: AA