Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na çağrı

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İDARE KURULU’NDAN HARİKULÂDE GENEL KONSEY TOPLANTISINA DAVET

Tüzüğümüzün 25.3. ve 28. hususları uyarınca, Genel Kurul’un inanılmaz olarak toplantıya çağrılmasına toplantının aşağıdaki gündemle 22 Eylül 2018 Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi, Haliç Oditoryum toplantı salonu Beyoğlu İstanbul adresinde saat 10.00’da yapılmasına, bu toplantıda kâfi çoğunluğun sağlanamaması halinde, bir sonraki toplantının 29 Eylül 2018 Cumartesi günü tıpkı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem :

1.           Açılış

2.           Genel Konsey Başkanlık Divanının oluşması

3. 

4.           Tüzüğümüzün 24.maddesinin 10, 12, 13 ve 19. fıkraları uyarınca İdare Heyetine, aşağıda 

belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi ve ilgili her türlü türel süreç, kontrat ve tasarrufun gerçekleştirilmesi bakımından 31.05.2021 tarihine kadar yetki verilmesine,

4.1.       Derneğimizin ve bağlı iştiraklerimizin ilgili her türlü kredi, borç ve teminatlarının yine yapılandırılması ve/veya yeni yapılacak olan kredi kontratlarını teminen, Derneğimizin tasarrufu altında ve/veya mülkiyetinde bulunan menkul ve gayrimenkuller üzerinde 3. şahıslar lehine ilgili her türlü tıpkı ve şahsi haklar (ipotek, rehin, kira vs. haklar)  ve mükellefiyetler tesisi ile  kurulmuş olan hak ve mükellefiyetler ile Derneğimizin her ne suretle olursa olsun 3. bireyler lehine tesis etmiş olduğu temlik, rehin ve gibisi hak ve mükellefiyetlerin yapılandırılması; bu konularla ilgili olarak Derneğimiz idare konseyi üyelerinden ve/veya 3. şahıslardan (banka, finans kurumu ve gibisi kurumlar) finansman sağlanması, ayrıyeten Derneğimiz iştiraklerinden olan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi’nin sermaye piyasasında süreç gören pay senetlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde satın alınması yahut çoğunluk payı koruma edilmek kayıt ve şartıyla satılması, rehnedilmesi, teminat gösterilmesi, paylar üzerinde intifa hakkı kurulması,

4.2.       Yeni bir gayrimenkul ve/veya tıpkı hakkın ve/veya gayrimenkullerin, birebir hakların Derneğimiz malvarlığına kazandırılması, yeni tesisler oluşturulması, bahis konusu gayrimenkuller ile mevcut dernek mülkiyetindeki gayrimenkuller üzerine 3. bireyler lehine ilgili her türlü hak ve mükellefiyet ve/veya ipotek tesisi, şayet gayrimenkulün bir şirketin paylarının alınması suretiyle elde edilmesi halinde, bu şirkete ilişkin pay senetlerinin teminat verilmesi ve/veya rehnedilmesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen süreksiz husus 16 uyarınca, hakkında yıkım kararı çıkarılan ve/veya ruhsatsız yapılara ait alınmış yıkım kararları ve idari cezaların kaldırılması maksadıyla T.C Etraf ve Şehircilik Bakanlığına 31/10/2018 tarihine kadar Yapı Kayıt Evrakı alınmak üzere başvurulmasına, gerekli görülmesi halinde 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedellerinin ödenmesine, yapı kayıt evrakı alınması halinde hazine ve/veya belediyeye ilişkin taşınmazlar üzerindeki yapıların satın alınmasının kıymetlendirilmesine, bu manada iş ve süreçlerin takibine,

4.3.       Derneğimizin tasarrufu altında ve/veya mülkiyetinde bulunan taşınmaz ve tesislerin kısmen ve/ yahut büsbütün kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve iştirak mukavelesi yapılması konularında İdare Konseyine Tüzüğümüzün 24. hususunun 10. fıkrası uyarınca yetki verilmesine,

4.4.       Kulübümüzün maliki olduğu İstanbul İli Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 58 Pafta, 1199 Ada, 385  Parselde kayıtlı 2.127,32 m² yüzölçümlü taşınmazın, ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar müsaadeleri, bilumum ruhsatların alınması ve gibisi idari, türel süreçleri yapmak, bahis konusu gayrimenkulün üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin, inşaat,  hasılat paylaşımı prosedürü ile inşaat yahut arazinin tasarrufundan kaynaklanacak ilgili her türlü hakkı ve vs. ilgili her türlü hukuksal süreç dahil en geniş formda tasarrufta bulunmak, bahis konusu araziyi kurulmuş yahut kurulacak şirketlere birebir sermaye olarak koymak ve mezkur şirketin üzerinde ilgili her türlü tüzel tasarrufta bulunmak, 3. şahıslara kiraya vermek, tahsis etmek, bu taşınmaza ilişkin  işletme ve paydaşlık mukavelesi yapmak, taşınmaz üzerinde tıpkı yahut şahsi mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek, inşa edilen binayı, sonuncu kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak,  muhtaçlık duyulması halinde, ilgili her türlü finansmanı sağlamak (MECİDİYEKÖY ARSASI),  

4.5.       Kulübümüzün maliki olduğu, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi,  Katip Mustafa Çelebi Mah. 469 Ada, 26 Parselde kayıtlı 327,24 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan binanın, yerine yeni bina yapmak ya da var olan binanın kullanımını güzelleştirmek maksadıyla, ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar müsaadeleri, bilumum ruhsatların alınması ve gibisi idari, türel süreçleri yapmak, bahis konusu gayrimenkulün üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, zaman,  ipotek, rehin, kira, işletme inşaat,  hasılat paylaşımı sistemi ile inşaat yahut arazinin tasarrufundan kaynaklanacak ilgili her türlü hakkı ve vs. ilgili her türlü hukuksal süreç dahil en geniş biçimde tasarrufta bulunmak, bahis konusu araziyi kurulmuş yahut kurulacak şirketlere birebir sermaye olarak koymak ve mezkur şirketin üzerinde ilgili her türlü hukuksal tasarrufta bulunmak,  3. şahıslara kiraya vermek, tahsis etmek, bu taşınmaza ait işletme ve paydaşlık kontratı yapmak, taşınmaz üzerinde birebir yahut şahsi mükellefiyetler (kiralama, ipotek ve sair haklar) tesisi etmek, inşa edilen binayı, sonuncu kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak,  muhtaçlık duyulması halinde ilgili her türlü finansmanı sağlamak (BEYOĞLU BİNASI), 

4.6.       Futbol gruplarımız için yeni bir kamp tesisi kurulabilmesi gayesiyle Kulübümüz ile Ulusal Emlak Genel Müdürlüğü ortasında imzalanan 13.03.2018 tarihli ön müsaade mukaveleleriyle Kulübümüze tahsis edilen, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Kemerburgaz Mahallesi hudutları içerisinde yer alan, Maliye Hazinesi mülkiyetindeki 2865, 1057 ve 3329 nolu parseller ile bu parseller ortasında yer alan Devletin karar ve tasarrufu altındaki alanı içeren toplam 101.107,19 m2 yüzölçümlü taşınmaza ait ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar müsaadeleri, bilumum ruhsatların alınması ve gibisi idari, hukuksal süreçleri yapmak, bahis konusu gayrimenkulün üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin, inşaat,  hasılat paylaşımı usulü ile inşaat yahut arazinin tasarrufundan kaynaklanacak ilgili her türlü hakkı ve vs. ilgili türlü türel süreç dahil en geniş biçimde tasarrufta bulunmak, bahis konusu araziyi ya da yere ait hakları kurulmuş yahut kurulacak şirketlere tıpkı sermaye olarak koymak ve mezkur şirketin üzerinde ilgili türlü türel tasarrufta bulunmak, 3. bireylere kiraya vermek, tahsis etmek, bu taşınmaza ilişkin  işletme ve paydaşlık kontratı yapmak, taşınmaz üzerinde tıpkı yahut şahsi mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek, arazi üzerinde spor tesisi inşa ettirmek, inşa edilen tesisi en son kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak,  muhtaçlık duyulması halinde, ilgili her türlü finansmanı sağlamak, birebir gayeyle öteki taşınmazlar ya da taşınmazlar üzerinde haklar edinmek ve bu taşınmazlara ait olarak burada belirtilen tüm süreçleri yapmak (KEMERBURGAZ YENİ KAMP TESİSİ)

4.7.       Spor Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İ.Ayazağa Mah, 3 Ada, 33 Parselde kayıtlı 72.426,32 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde, Kulübümüz ile Spor Genel Müdürlüğü ortasında imza edilen 18.10.2016 tarihli 2 Nolu Ek Kontrat uyarınca spor salonu inşa ettirmek, bu emelle ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar müsaadeleri, bilumum ruhsatların alınması ve gibisi idari, tüzel süreçleri yapmak, bahis konusu gayrimenkulün üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin, inşaat,  hasılat paylaşımı metodu ile inşaat yahut arazinin tasarrufundan kaynaklanacak ilgili her türlü hakkı ve vs. ilgili her türlü türel süreç dahil en geniş formda tasarrufta bulunmak, bahis konusu araziyi kurulmuş yahut kurulacak şirketlere birebir sermaye olarak koymak ve mezkur şirketin üzerinde ilgili her türlü hukuksal tasarrufta bulunmak, 3. şahıslara kiraya vermek, tahsis etmek, bu taşınmaza ilişkin  işletme ve iştirak mukavelesi yapmak, taşınmaz üzerinde birebir yahut şahsi mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek, inşa edilen binayı, en son kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak,  gereksinim duyulması halinde, ilgili her türlü finansmanı sağlamak (ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ YENİ SPOR SALONU),

4.8.       4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çerçevesinde teknoloji geliştirme bölgeleri kurmak, bu gayeyle, kurulacak kurucu heyetlere katılmak, işletmeci şirketlerin sermayelerine iştirak etmek,  ilgili kurumlara her tıp başvuruyu yapmak, gereksinim duyulan gayrimenkulleri ve gayrimenkullere dayalı hakları edinmek, ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar müsaadeleri, bilumum ruhsatların alınması ve gibisi idari, türel süreçleri yapmak, bahis konusu gayrimenkulün üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin, inşaat,  hasılat paylaşımı yolu ile inşaat yahut arazinin tasarrufundan kaynaklanacak ilgili her türlü hakkı ve vs. ilgili her türlü tüzel süreç dahil en geniş halde tasarrufta bulunmak, bahis konusu araziyi kurulmuş yahut kurulacak şirketlere birebir sermaye olarak koymak ve mezkur şirketin üzerinde ilgili her türlü türel tasarrufta bulunmak, 3.kişilere kiraya vermek, tahsis etmek, bu taşınmaza ilişkin  işletme ve paydaşlık kontratı yapmak, taşınmaz üzerinde birebir yahut şahsi mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek,bina inşa etmek, inşa edilen binayı, sonuncu kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak,  muhtaçlık duyulması halinde, ilgili her türlü finansmanı sağlamak,

4.9.       Galatasaray Adasını teşkil eden taşınmazlardan, Maliye Hazinesi mülkiyetindeki İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 369 Ada, 2 ve 4 nolu parseller iskele alanı ile bu parseller etrafında yer alan Devletin karar ve tasarrufu altındaki alanlara ait olarak irtifak hakkı ve öbür hakları edinmek için her cins başvuruyu yapmak, süreçleri takip etmek, mukaveleleri imzalamak; Kulübümüz mülkiyetindeki  369 ada 1 nolu parsel ile birlikte bu taşınmazlar için ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar müsaadeleri, bilumum ruhsatların alınması ve gibisi idari, türel süreçleri yapmak, bahis konusu gayrimenkulün üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin, inşaat,  hasılat paylaşımı sistemi ile inşaat yahut arazinin tasarrufundan kaynaklanacak ilgili her türlü hakkı ve vs. ilgili her türlü türel süreç dahil en geniş biçimde tasarrufta bulunmak, bahis konusu araziyi kurulmuş yahut kurulacak şirketlere birebir sermaye olarak koymak ve mezkur şirketin üzerinde ilgili her türlü türel tasarrufta bulunmak, 3. bireylere kiraya vermek, tahsis etmek, bu taşınmaza ilişkin  işletme ve iştirak kontratı yapmak, taşınmaz üzerinde birebir yahut şahsi mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek, inşa etmek,  inşa edilen binayı, sonuncu kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak,  gereksinim duyulması halinde, ilgili her türlü finansmanı sağlamak (GALATASARAY ADASI),

4.10.     Kulübümüzün maliki olduğu, İstanbul İli, Beykoz İlçesi’nde F22D05C3B pafta, 3203   parselde kayıtlı 8423,03 m2  yüzölçümlü taşınmazın, tamamı üzerinde  her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapmak, her ölçekte imar planı, imar müsaadeleri, bilumum ruhsatların alınması ve gibisi idari, tüzel süreçleri yapmak, bahis konusu gayrimenkulün üzerinde hak ve mükellefiyetler tesisi de dahil tescil, evre, bağış, terkin, ifraz, tevhid, ipotek, rehin, inşaat,  hasılat paylaşımı sistemi ile inşaat yahut arazinin tasarrufundan kaynaklanacak her türlü hakkı ve vs. her türlü tüzel süreç dahil en geniş formda tasarrufta bulunmak, bahis konusu araziyi kurulmuş yahut kurulacak şirketlere tıpkı sermaye olarak koymak ve mezkur şirketin üzerinde her türlü tüzel tasarrufta bulunmak, 3. şahıslara kiraya vermek, tahsis etmek, bu taşınmaza ilişkin  işletme ve paydaşlık kontratı yapmak, taşınmaz üzerinde birebir yahut şahsi mükellefiyetler (ipotek, kiralama ve sair haklar) tesis etmek, bina inşa etmek, inşa edilen binayı en son kullanımına uygun hale getirmek için gerekli tefrişleri yapmak,  muhtaçlık duyulması halinde, her türlü finansmanı sağlamak (RİVA OKUL ALANI),

5.           2018 yılı hesap devri bütçe revizyonunun müzakeresi ve karara bağlanması,

6.           Tüzüğümüzün 24.14. ve 24.19. unsurları uyarınca Kulübümüzün basketbol branşının tertipli ve/veya sağlıklı bir mali yapıya kavuşturulması hedefiyle, çoğunluk paylarının Derneğimize ilişkin olması kaidesiyle Galatasaray Basketbol Anonim Şirketi’nin kurulması için İdare Şurasının yetkilendirilmesinin karara bağlanması,

7.           Tüzüğümüzün 24.14. ve 24.19. unsurları uyarınca Kulübümüzün voleybol branşının nizamlı ve/veya sağlıklı bir mali yapıya kavuşturulması gayesiyle, çoğunluk paylarının Derneğimize ilişkin olması kaidesiyle Galatasaray Voleybol Anonim Şirketi’nin kurulması için İdare Şurasının yetkilendirilmesinin karara bağlanması,

8.           16/03/2018 tarihli ve 30362 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 35 inci hususunda yapılan değişikliklere istinaden, Galatasaray Spor Kulübü Derneği çatısı altında yürütülen spor branşlarının dönemleri ile dernek hesaplarının uyumlu hale getirilebilmesi hedefiyle, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğünün 87.34 hususu uyarınca, 26. ve 146. hususlarının yasaya ahengini sağlamak amacıyla  aşağıda yer alan değişiklilkerin müzakeresi ve karara bağlanması,

UNSUR 26 ESKİ METİN 

Yıllık olağan toplantı her yıl Mart ayının ikinci yarısındaki hafta sonu tatil günlerinden birinde yapılır. Gündem üstte yer alan birinci üç bende ek olarak aşağıda yer alan mevzulardan oluşur:

1) Kulüp Lideri ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması,

2) Faaliyet raporunun sunulması,

3) Kontrol Heyeti raporunun okunması,

4) Raporlar hakkında görüşme,

5) İdare Heyetinin Mali ve Yönetimsel bakımdan aklanmasının farklı başka görüşülerek karara bağlanması,

6) Kontrol Heyetinin aklanmasının görüşülerek karara bağlanması,

7) Varsa, Genel Şura ilanında içeriği ve gündem sıra numarası belirtilmek kaydı ile İdare Konseyinin teklifleri,

8) Bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanması,

9) Dilekler.        

UNSUR 26 YENİ METİN

Yıllık olağan toplantı her yıl Eylül ayının birinci yarısındaki hafta sonu tatil günlerinden birinde yapılır. Gündem üstte yer alan birinci üç bende ek olarak aşağıda yer alan hususlardan oluşur:

1) Kulüp Lideri ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması,

2) Faaliyet raporunun sunulması,

3) Kontrol Şurası raporunun okunması,

4) Raporlar hakkında görüşme,

5) İdare Heyetinin Mali ve Yönetimsel bakımdan aklanmasının farklı başka görüşülerek karara bağlanması,

6) Kontrol Heyetinin aklanmasının görüşülerek karara bağlanması,

7) Varsa, Genel Heyet ilanında içeriği ve gündem sıra numarası belirtilmek kaydı ile İdare Heyetinin teklifleri,

8) Bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanması,

9) Dilekler.

HUSUS 146 ESKİ METİN             

Bütçe 1 Ocak tarihinden 31 Aralık tarihine kadar geçerli olmak üzere hazırlanır ve bu periyot için geçerli olur.

İdare Heyeti, yeni bütçenin kabulüne kadar her ay bir evvelki yıl bütçesinin 1 /12 (on ikide bir)’si oranında harcama yapabilir.

HUSUS 146 YENİ METİN

Bütçe 1 Haziran tarihinden 31 Mayıs tarihine kadar geçerli olmak üzere hazırlanır ve bu periyot için geçerli olur.

İdare Heyeti, yeni bütçenin kabulüne kadar her ay bir evvelki yıl bütçesinin 1 /12 (on ikide bir)’si oranında harcama yapabilir.

9.           Giriş Ödentilerinin aşağıda yer alan biçimiyle 2018 yılı Üyeliğe Kabul Süreçleri itibariyle geçerli olmak üzere güncellenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

A Kümesi Üyelik                1.200TL

C Kümesi Üyelik               2.500TL

D Kümesi Üyelik               5.000TL

E Kümesi Üyelik              20.000TL

10.         01 Ocak 2019 tarihi itibariyle Üye Yıllık Ödentisi’nin 400 TL olarak güncellenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

11.         Kapanış